Dark souls 2 چگونه بسیاری از همسویی برای 1 اسلات

dark souls 2 چگونه بسیاری از همسویی اسلات

xamples آنچه به عنوان "ارزش چیپس" در کراوات مدل محدوده و شناخته شده به عنوان "ارزش کراوات Holo-منشوری" (مورد تصویر).ologram اثرات در محصول "اضافی ویژگی امنیتی به دلیل تولید مثل آنها بسیار دشوار و تقریبا غیر ممکن است" گفت: جورجو Abbiati شرکت اجرایی در تفسیر برای GGRAsia dark souls 2 چگونه بسیاری از همسویی برای 1 اسلات. هولوگرافی اثر ایجاد شده است با شفاف هولوگرافی فرکتال در عکس برگردان از تراشه و به بازتولید ساختار این اثر غیر ممکن است" اعلام کرد. dark souls 2 چگونه بسیاری از همسویی اسلات.