سنکا

allegany

آشپزی محلی 226 است که برنامه ریزی خود را برای اولین بار اطلاعاتی اعتصاب خط بر روی نوار در بیش از یک دهه امروز زمانی که کارگران در اعتراض به عدم قرارداد در جهانی لاس وگاس است.در بیانیه این اتحادیه گفت: آن را به اطلاعاتی اعتصاب در مقابل هتل-کازینو از 11.m.به 1 p.m.و 5 تا 7 p.m.در یک ایمیل آشپزی سخنگوی Yvanna Uax! گفت: اتحادیه و جهان وطنی صاحب دویچه بانک وارد مذاکره شده یک قرارداد 18 ماه "بدون پیشرفت است." آشپزی که نشان دهنده هتل و رستوران کارگران در بسیاری از عمده نوار هتل-کازینو است که به دنبال یک قرارداد از جهان وطنی است که آدرس مراقبت های بهداشتی هزینه های دستمزد و شامل زبان در امنیت شغلی است.در یک ایمیل فرستاده بیانیه هتل-کازینو گفت: "ما درک می کنیم که این اتحادیه حق اعتصاب.جهان وطنی شده است, مذاکره با حسن نیت و ادامه خواهد داد به انجام این کار است." سنکا.