اسلات توسعه تعریف فناوری اطلاعات

گسترش حافظه و عملکرد آن

اونگ کنگ-ذکر شده امپریال اقیانوس آرام در حال حاضر عمل یک "موقت کازینو" در سیپن یک جزیره اقیانوس آرام است که بخشی از U اسلات توسعه تعریف فناوری اطلاعات.

Commonwealth of the Northern Mariana Islands.بازی محل برگزاری تا به حال در مجموع 12 VIP جداول بازی و 34 توده جداول در دسامبر 31, 2015 گسترش حافظه و عملکرد آن. امپریال اقیانوس آرام کازینو مجوز برگزار می شود از طریق یک محلی واحد به نام بهترین Sunshine بین المللی با مسئولیت محدود. اسلات توسعه.